Call for papers

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Od adaptacji do remediacji
Katowice, 28-29 stycznia 2017

Potrzeba powtarzalności i wizualizowania rozmaitych materii obecna we współczesnej kulturze skutkuje różnymi formami reinterpretacji dzieł literackich, filmowych, growych czy serialowych. Narzędzia teoretyczne dostarczane przez współczesne szkoły badawcze, w tym zwłaszcza postklasyczną teorię narracji, narratologię transmedialną i nowe orientacje w medioznawstwie (w szerokim znaczeniu, wykraczającym poza dominujący w Polsce paradygmat dziennikarski, a zatem obejmującym wszystkie reprezentacje medialne), umożliwiają wieloparametrowe analizowanie operacji intersemiotycznych i intermedialnych, pozwalające na transdyscyplinarną refleksję nad zagadnieniami adaptacji, gradaptacji, remediacji, renarracji czy retellingu. Mając to na uwadze, organizatorzy konferencji Od adaptacji do remediacji zachęcają do podjęcia refleksji nad:

 • zmianami w rozumieniu kategorii adaptacji we wszystkich mediach i ujęciach medioznawczych (literaturoznawstwo, filmoznawstwo, seriolaznawstwo, groznawstwo, ludologia, komiskologia i innych);
 • statusem adaptacji we współczesnych uniwersach transmedialnych (Star Wars: Kanon i Legendy, Marvel Cinematic Universe, DC Cinematic Universe, Pottermore etc.);
 • odmianami adaptacji (np. adaptacja na motywach, gradaptacja, praktyki moderskie);
 • kulturą remiksu i remiksologią;
 • przekładoznawstwem i filozofią przekładu;
 • zjawiskami spin offu, cross-overu, rebootu, remake’u, mashupu, patchworku;
 • statusem i obecnością narracji zależnych (interquel, midquel, sequel, prequel);
 • przekładem intersemiotycznym i intermedialną transpozycją (A. Hejmej);
 • technikami multimodalnymi w narracjach literackich i nieliterackich;
 • narracjami i światami transmedialnymi (w szczególności w zakresie relacji między treściami kanonicznymi i niekanonicznymi);

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres adaptacjairemediacja@gmail.com mija 5 grudnia 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 10.01.2017 r. Ośrodek Badawczy Facta Ficta przewiduje grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numerów monograficznych punktowanych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z organizatorami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s